INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en (extra) garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 17 – Aanvullende/ afwijkende bepalingen & Cadeaubonnen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

ICTsuperdeals “CSB Systems”
Jislumerdyk 16
9111 HC, Burdaard

KvK-nummer: 01073232
Btw-identificatienummer: NL106337646B01
E-mail klantenservice: info@ictsuperdeals.nl

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer verkoopt accessoires, sieraden en verzorgingsproducten via eigen website (www.ictsuperdeals.nl), en via de fysieke Retail verkooppunten. De ondernemer levert alleen aan de eindconsument en de door de ondernemer aangewezen verkooppunten. Dit is de consument zelf, of degene die namens de consument/ retailer de producten bestelt. De ondernemer (ICTsuperdeals “CSB Systems”) behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren wanneer het vermoeden bestaat dat bestelde producten zijn bestemd voor wederverkoop via een niet door ons goedgekeurd verkoopkanaal.
5.6 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. Het email adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
B. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
C. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
D. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
E. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
5.7 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij producten:
6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
A. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
B. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
C. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
D. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het online invullen van het retourformulier m.b.v. de retourbutton via de website, waarin je verzocht de onderstaande gegevens in te vullen:
A. Naam consument en het mailadres waarmee de bestelling is geplaatst.
B. Het orderbevestigingsnummer waarop deze herroeping van toepassing is.
C. De reden van deze herroepingsrecht (niet verplicht).
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij/ zij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren (inclusief eventuele cadeautje), indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product(en), tenzij anders overeengekomen met de ondernemer.
8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

9.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
9.2 De ondernemer vergoedt het product van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Mits het product is ontvangen door de ondernemer of de consument kan aantonen (track en trace code) dat het product is verzonden.
9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
10.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
10.2 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; zoals onze customized producten.
10.3 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; zoals de lipbalsems van ICTsuperdeals “CSB Systems”.
10.4 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
10.5 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

ARTIKEL 11 – DE PRIJS

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12 – NAKOMING OVEREENKOMST EN (EXTRA) GARANTIE

12.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De ondernemer garandeert dat de producten van verhandelbare kwaliteit zijn en vrij zijn van materiaal- of fabricagefouten. Er worden geen verdergaande garantie door de ondernemer gegeven. Schade aan producten veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik en misbruik, wijziging, poging(en) tot herstel, nalatigheid na aankoop, gewone slijtage en/of het niet opvolgen van de zorgadviezen van het product worden niet vergoed door de ondernemer.

In het onwaarschijnlijke geval dat het product(en) van de consument defect blijkt/blijken te zijn, heeft ICTsuperdeals “CSB Systems” het verzoek om een email naar de klantenservice: info@ictsuperdeals.nl te sturen. De consument dient nu de orderbevestiging en het bewijs van de defecte artikel(en) te overleggen. De consument heeft de keuze tussen vervanging van het product, indien beschikbaar, of volledige terugbetaling.

12.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
12.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

13.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 – BETALING

14.1 Bestellingen worden uitsluitend naar consument verzonden nadat ondernemer de betaling heeft ontvangen.
14.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaats gevonden.
14.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

ARTIKEL 15 – KLACHTENREGELING

15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, middels het contactformulier.
15.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord, en hiervan ontvangt de consument een bevestiging. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen

ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij/zij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan en de ondernemer per mail een factuur heeft verstuurd. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment dat het product op de door consument opgegeven afleveradres is afgeleverd.

ARTIKEL 17 – AANVULLENDE/ AFWIJKENDE BEPALINGEN & CADEAUBONNEN

17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
17.2 Ondernemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd.
17.3 Giftcard Voorwaarden ICTsuperdeals “CSB Systems”
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn onderstaande giftcardvoorwaarden van toepassing op de door de ondernemer (ICTsuperdeals “CSB Systems”) uitgegeven Cadeaubonnen. Door gebruik te maken van de Giftcard aanvaard de consument deze voorwaarden en verbind de consument zichzelf deze na te leven.
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de ondernemer (ICTsuperdeals “CSB Systems”) uitgegeven Cadeaubonnen, zowel elektronisch als gedrukt, papieren en als kaarten (“Cadeaubonnen”). Zowel op Cadeaubonnen die worden verkocht door de ondernemer (ICTsuperdeals “CSB Systems”) zelf als door de ondernemer (ICTsuperdeals “CSB Systems”) aangewezen derde partijen.
B. Ieder Giftcard is voorzien van een unieke code, dit kan een nummer en/of pincode en/of tekstcode zijn. Cadeaubonnen worden slechts eenmalig verstrekt aan de consument. De consument is zelfverantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de Giftcard inclusief eventuele pincode. In geval van diefstal of verlies van de Giftcard vindt geen vergoeding plaats.
C. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt. De ondernemer behoudt zich het recht om een Giftcard uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Giftcard en/of code en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in een andere vorm te voldoen.
D. De aard, duur, vervaldatum en eventueel van toepassing zijnde overige specifieke voorwaarden vindt de consument op de Giftcard dan wel in de uiting waarin de Giftcard is opgenomen. Cadeaubonnen zijn slechts beperkt geldig, na de vervaldatum kan deze niet meer gebruikt worden.
E. Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden voor transacties op de website van de ondernemer (ICTsuperdeals “CSB Systems”) Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Giftcard(s) dan dient het verschil betaald te worden met een andere betaalmethode.
F. Cadeaubonnen en de restwaarde van Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Eventuele restwaarde van de Cadeaubonnen kan gebruikt worden bij een volgende bestelling(en).
G. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling (waaronder begrepen hacking) wordt geregistreerd en leidt in ieder geval tot ontzegging van het gebruik van Cadeaubonnen.
H. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden of en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
I. Deze Giftcard Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Gebruikers wordt aangeraden om de Giftcard Voorwaarden telkens voor aanschaf en/of voor het gebruik van een Giftcard te raadplegen. Blijft de gebruiker na ingaan van de wijzigingen de Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard deze daarmee de gewijzigde voorwaarden.